S T A T U T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 I 151/22), na sjednici Skupštine Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, održanoj 26. listopada 2023. godine donesen je

 

S T A T U T

DRUŠTVA SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu je neovisna i neprofitna udruga koja okuplja sadašnje i bivše (alumni) sveučilišne nastavnike, znanstvenike i suradnike u Zagrebu.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu; izgled pečata; zastupanje udruge; njeni ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova; unutarnji ustroj udruge; tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Članak 3.

Puni naziv Udruge je: Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (u daljnjem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv glasi: DSN.

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Društvo može rabiti i naziv na stranim jezicima i to: na latinskom jeziku naziv Društva je: Societas professorum universitatis et aliorum scientiarum zagrabiensis, a na engleskom jeziku naziv je: The Society of University Professors and other Scientists in Zagreb.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Društvo ima svojstvo pravne osobe,

Društvo kao udruga registrirano je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Društvo ima bankovni račun.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik.

 

Članak 4.

Radi što bolje povezanosti članstva i boljeg rada Društvo može osnivati podružnice.

Podružnice nisu pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština Društva, s time da se u pravilu podružnice osnivaju na fakultetima i institutima.

Članak 5.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjena 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka Sveučilišta u Zagrebu.

Društvo može imati više okruglih pečata, ali svaki od njih ima svoj redni broj.

 

Članak 6.

Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične udruge i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 7.

Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva, a javnost putem internetskih stranica Društva, putem društvenih mreža i putem sredstava javnog priopćavanja..

Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva, objavom na internetskim stranicama Društva te na društvenim mrežama.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnim medijima. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

Društvo po potrebi izdaje i druga sredstva priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o javnim medijima i izdavačkoj djelatnosti.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Ciljevi Društva su: 

–          okupljati nastavnike Sveučilišta u Zagrebu i druge znanstvenike u Zagrebu;

–          nagrađivati i poticati izvrsnost mladih znanstvenika i umjetnika;

–          unaprjeđivati znanstveni i visokoškolski obrazovni rad;

–          samostalno ili u suradnji s organizacijama i zajednicama u oblasti visokoškolskog obrazovanja i znanosti i stručnim organizacijama aktivno djelovati u razvijanju visokoškolske nastave i znanstvenog rada;

–          poticati sveučilišne nastavnike i druge znanstvenike raznih struka na suradnju,

–          poticati i organizirati znanstveni rad u interdisciplinarnim oblastima;

–          organizirati i provoditi znanstveno i stručno uzdizanje visokoškolskog i znanstvenog podmlatka;

–          razvijati profesionalnu etiku svojih članova;

–          unaprjeđivati i organizirati kulturne, umjetničke i sportske aktivnosti svojih članova;

–          poticati i organizirati savjetovanja, rasprave, kolokvije i druge oblika okupljanja članova o društvenim, znanstvenim, umjetničkim i kulturnim pitanjima od interesa za članove;

–          u suradnji sa stručnim udruženjima djelovati na afirmaciji znanstvenog i visokoškolskog rada, vrednovanja rada u tim oblastima i poboljšanju osobnog i zajedničkog standarda svojih članova.

 

Članak 9.

Ciljevi Društva ostvaruju se kroz sljedeće djelatnosti:

–          povezivanjem članstva na osnovi zajedničkih znanstvenih, stručnih, društvenih i drugih interesa;

–          dodjeljivanjem Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima;

–          organiziranjem simpozija, savjetovanja, kolokvija, okruglih stolova i drugih oblika okupljanja članova Društva i svih zainteresiranih znanstvenih i drugih djelatnika o znanstvenim i stručnim pitanjima;

–          organiziranjem predavanja domaćih i inozemnih sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika o novim pravcima znanstvenih istraživanja, novim metodama i rezultatima istraživanja;

–          organiziranjem predavanja, razgovora i drugih oblika o društvenim, kulturnim i umjetničkim događajima od interesa za članove;

–          organiziranjem razgovora i drugih oblika okupljanja o problemima unapređenja znanstvenog i nastavnog rada sa studentima na Sveučilištu;

–          izdavanjem znanstvenih i stručnih publikacija;

–          organiziranjem instrumentalnih i vokalnih muzičkih priredbi, recitala, književnih večeri i likovnih izložbi za svoje članove;

–          organiziranjem sportskih aktivnosti i natjecanja svojih članova

–          drugim pogodnim aktivnostima.

 

 

III. ČLANOVI DRUŠTVA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

Članstvo u Društvu može biti redovno, suradničko i počasno.

Redovnim članom ili članom suradnikom Društva mogu biti sadašnji ili bivši (alumni) sveučilišni nastavnici, znanstvenici i suradnici u Zagrebu koji prihvate Statut i opće akte Društva.

Redovnim članom Društva mogu biti i umirovljeni nastavnici i znanstvenici.

Redovnim članom Društva mogu biti i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Društva.

Počasnim članom mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Društva.


Članak 11.

Odluku o prijemu u suradničko članstvo donosi Predsjednik Društva po primitku molbe za prijem kandidata.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku molbe za prijem kandidata.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.

U Društvu se vodi popis članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima Društva na njihov zahtjev.                                                        

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

–          da biraju i budu birani u tijela Društva;

–          da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;

–          da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti;

–          da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;

–          da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva;

–          da redovito plaćaju članarinu;

–          da čuvaju i podižu ugled Društva.

Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

Članovi suradnici i umirovljenici plaćaju umanjenu članarinu u iznosu koji odredi Upravni odbor.

 

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

–          prestankom djelovanja Društva;

–          pisanom izjavom o istupanju iz članstva;

–          isključenjem iz članstva.


Članak 14.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njegovom članstvu.

Redoviti član Društva može biti isključen i ako ne plati članarinu dvije godine za redom. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.

Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave odluke iz stavka 2. ovoga članka Skupštini čija je odluka o isključenju konačna. Skupština je dužna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. 

 

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela Društva su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor
 5. Sud časti.

 

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva, a čine ju predstavnici redovitih članova organiziranih u podružnice. Podružnica se osniva na fakultetu ili znanstvenom institutu te podružnica umirovljenika. Na svakih pedeset ili započetih pedeset članova podružnice bira se po jedan delegat. Svaka podružnica bira najmanje jednog delegata.

Predstavnik pravne osobe koja je član Društva, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe je također član Skupštine.

Članovi Skupštine biraju se na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.

Predsjednik Nadzornog odbora, Suda časti i predsjednici sekcija su članovi Skupštine po funkciji.

Redovna Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje, a izborna Skupština svake tri godine.

Redovnu Skupštinu saziva i njome predsjeda predsjednik Društva, koji je ujedno i predsjednik Skupštine Društva.

Predsjednik Društva može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje dvadeset članova Društva, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Društva na zahtjev predlagača iz stavka 6. ovoga članka ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač na način propisan člankom 17. Statuta.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 17.

Skupštinu saziva predsjednik Društva dostavljanjem poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Poziv i materijali za Sjednicu Skupštine se članovima mogu dostaviti i elektroničkim putem.

 

Članak 18.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj usmeno saziva novu Skupštinu istog dana pola sata kasnije. Tako ponovljeno sazvana Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/5 članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Društva Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.


Članak 19.

Skupština Društva:

–          donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

–          donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva;

–          bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti; 

–          donosi plan rada, financijski plan i usvaja godišnje financijsko izvješće;

–          usvaja izvještaj o radu Društva;

–          odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih organizacija;

–          odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih;

–          odlučuje o žalbama članova Društva u drugom stupnju;

–          odlučuje o statusnim promjenama, posebno o prestanku rada Društva;

–          odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela;

–           odlučuje o iznosu članarina.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva i dostavlja nadležnom uredu koji vodi registar udruga. 

 

Članak 20.

Skupštinu u slučaju isteka mandata tijelima Društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili petnaest redovitih članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 21.

Godišnje izvješće o radu Društva za proteklu godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Društva do 1. travnja tekuće godine, po njegovom usvajanju od strane Skupštine Društva.

 

Članak 22.

Upravni odbor ima 12 članova koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.

Upravni odbor:

–          predlaže Skupštini Statut te izmjene i dopune Statuta;

–          predlaže Skupštini plan rada, financijski plan i godišnje financijsko izvješće;

–          podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu;

–          predlaže Skupštini iznos članarina;

–          odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva;

–          odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva;

–          brine se o informiranju članstva i javnosti;

–          odlučuje o korištenju imovine Društva;

–          osniva odbore, komisije, sekcije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva;

–          imenuje Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

–          odlučuje o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima na prijedlog Povjerenstva

–          obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Društva.

 

Članak 23.

Upravni odbor može osnivati odbore, sekcije i druga radna tijela Društva.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove tih radnih tijela iz redova članova Društva na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.

Radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Članak 24.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira predsjednika, tri dopredsjednika i tajnika Društva na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom osim predsjednika Društva koji može biti biran najviše dva puta.

Dopredsjednici pomažu predsjedniku Društva u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

 

Članak 25.

Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva i obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa Društvo;
 • potpisuje akte i odluke koje donosi Skupština;
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red;
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine;
 • provodi odluke Upravnog odbora;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 26.

Tajnik Društva:

–          priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština;

–          obavlja administrativne, financijske i pravne poslove Društva;

–          vodi popis članova Društva;

–          vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora;

–          priprema, za predsjednika Društva, zapisnik s redovne sjednice Skupštine za dostavu nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

–          brine o objavi godišnjeg izvješća o radu Društva i objavi financijskog plana na mrežnim stranicama Društva;    

–          vodi arhivu Društva;

–          obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom na prijedlog Upravnog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

–          primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Društva;

–         izvršavanje prava i obveza Predsjednika, Upravnog odbora te zakonitost rada Društva;

–          materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja imovine Društva;

–          ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata;

–          obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.


Članak 29.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

 

Članak 30.

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima sastoji se od Predsjednika i osam članova iz različitih područja znanosti i umjetnosti.


Članak 31.

Sud časti ima pet članova koje bira Skupština iz redova članova Društva.

Članovi Suda časti biraju se na 3 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.


Članak 32.

Članovi Suda časti biraju iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika.


Članak 33.

Sud časti radi i donosi odluke na sjednicama kojima prisustvuje najmanje tri člana.

Sud časti donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.

 

Članak 34.

Sud časti raspravlja i odlučuje o povredama dužnosti članova Društva. Sud časti može raspravljati i o sporovima između članova Društva koji su nastali u obavljanju njihovog znanstvenog, stručnog ili nastavnog rada.


Članak 35.

Sud časti sastaje se prema potrebi, a mora se sastati najkasnije u roku od mjesec dana po primitku prijave.

Sud časti je dužan raspraviti slučaj i donijeti odluku povodom prijave najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijave.

Prijavu može dati Upravni odbor, podružnica ili najmanje 5 članova.


Članak 36.

 Sud časti može izreći kaznu:

–          opomenu i

–          ukor.

Sud časti može, ako postoje razlozi iz članka 13. ovog Statuta, predložiti Upravnom odboru isključenje člana iz Društva.

Ako Sud časti uzme u razmatranje spor između članova Društva nastojat će da se spor riješi pomirenjem na temelju etike sveučilišnih i znanstvenih djelatnika.

 

Članak 37.

Protiv odluke Suda časti kojom je izrečena opomena ili ukor, član Društva kojem je kazna izrečena ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave odluke o kazni Upravnom odboru čija je odluka konačna.

Upravni odbor je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. 

 

Članak 38.

Predsjednika Društva, Upravni odbor, Nadzorni odbor, tajnika Društva i članove Suda časti Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

Ako Skupština razrješava cijeli Upravni odbor onda se bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji sastav su birani.

Postupak razrješenja pokreće se i na obrazloženi prijedlog 30 članova Društva.

Predsjednik Društva, Upravni odbor i svaki njegov član te Nadzorni odbor odgovara Skupštini za svoj rad.

Predsjednik Društva i svaki član Upravnog odbora može zatražiti da ga se razriješi prije isteka mandatnog razdoblja na koje je izabran, ali dužan je obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici.

 

Članak 39.

Imovinu Društva čine prihodi koje Društvo ostvaruje od:

–          članarine;

–          donacija i dotacija;

–          sredstava dobivenih na natječajima iz javnih izvora;

–          sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Društva;

–          sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu;

–          ostalih prihoda sukladno Zakonu.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 40.

Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se godišnje financijsko izvješće.

Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Društva.

Financijsko i materijalno poslovanje Društva obavlja se putem transakcijskog računa u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju godišnjeg financijskog plana Društva.

Društvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje financijski izvještaj o radu za proteklu godinu do 1. travnja tekuće godine.

 

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 41.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Društva.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta.

Upravni odbor utvrđeni prijedlog Statuta predlaže Skupštini koja odlučuje o njegovu usvajanju.


Članak 42.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

 

Članak 43.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

 

VI. UPRAVLJANJE KVALITETOM

Članak 44.

Društvo će u svom radu primjenjivati neki od sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja.

 

 

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 45.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Upravni odbor imenuje Arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društva temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Društva podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

 

VIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 46.

Društvo prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka imovina Društva pripada Sveučilištu u Zagrebu.

 

Članak 47.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština, na prijedlog predsjednika Društva.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu idućeg dana od njegovog donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu uprave.

Proglašenjem ovog Statuta prestaje važiti prijašnji Statut.

 

Članak 49.

Sva tijela Društva izabrana za važenja prijašnjeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su izabrana.

 

Članak 50.

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Statutu korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.