Pravilnik o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Temeljem članka 19. Statuta Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo) Skupština Društva na sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine donosi ovaj

P R A V I L N I K
o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Članak 1.
U cilju poticanja znanstvenoistraživačke i umjetničke djelatnosti ustanovljuje se Godišnja nagrada Društva kojom se nagrađuju znanstvena i umjetnička ostvarenja mladih znanstvenika i umjetnika.

Članak 2.
 Pravo natjecanja za Godišnju nagradu Društva imaju pristupnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
– da u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 35 godina
– da su zaposleni na fakultetima, akademijama ili institutima u Zagrebu;
– da su uplatili troškove provođenja natječajnog postupka.

Članak 3.
Godišnja nagrada Društva dodjeljuje se za znanstvena i umjetnička ostvarenja u svim znanstvenim i umjetničkim područjima.
Ukupno se dodjeljuje najviše deset nagrada.

Članak 4.
Natječaj za Godišnju nagradu Društva objavljuje se tijekom mjeseca studenoga svake kalendarske godine. Rok za prijavu je od 01. prosinca godine u kojoj je objavljen natječaj do 15. siječnja naredne godine u kojoj se odlučuje o nagradama.
Natječaj se objavljuje na web stranicama Društva, visokih učilišta, instituta i akademija, a može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 5.
 Pristupnici za nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u znanstvenom časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja.
Rad može biti objavljen i u domaćim časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni s međunarodno priznatim časopisima.
U području tehničkih znanosti može se prijaviti i tehničko dostignuće (patent, unapređenje, projekt).
Mladi umjetnici mogu prijaviti na natječaj umjetničko ostvarenje jednog ili više autora ili izvođača (koncert, izložba, predstava).

Članak 6.
 Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo za znanstveni rad, tehničko dostignuće ili ostvareno umjetničko djelo za razdoblje između dva natječajna roka.

Članak 7.
Istom pristupniku Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo jednom.

Članak 8.
 Povjerenstvo će za prijavljena ostvarenja zatražiti stručna mišljenja mjerodavnih znanstvenika ili umjetnika u odgovarajućim znanstvenim ili umjetničkim područjima.

Članak 9.

U slučaju da u istom području bude predloženo za nagradu više ostvarenja povjerenstvo će uzeti u obzir dodatne uvjete za vrednovanje znanstvenih ili umjetničkih dostignuća i to:

 1. Za znanstvena dostignuća:
  1) Znanstveni radovi vrednuju se prema redoslijedu  kriterija:
  (a)  radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama koje su zastupljene u bazama podataka sadržanim u WoSCC (Web of Science Core Collection) ili Scopus;(b) radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima međunarodnih skupova;
  (c) radovi objavljeni u znanstvenim časopisima koji nisu obuhvaćeni točkom (a):

(d) znanstvene knjige ili poglavlja u znanstvenim knjigama ukoliko nisu obuhvaćene točkama (a), (b) i (c)
(e) radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima domaćih skupova

2) Prednost imaju radovi izrađeni u Hrvatskoj.
3) Prednost imaju radovi s manjim brojem autora.
4) Prednost imaju radovi u kojima je pristupnik istaknut kao glavni autor ili je iskazan kao prvi ili drugi  autor.
5) Za radove s više autora pristupnik treba priložiti:
– izjavu o vrsti i opsegu njegovog doprinosa radu,
– suglasnost ostalih autora za pristup natječaju
6) Da bi nagrada bila poticaj za budući znanstveni rad, prednost imaju mlađi pristupnici koji se još nisu stigli afirmirati.

 1. Za umjetnička dostignuća:
  Umjetnička dostignuća vrednuju se prema redoslijedu  kriterija:
  (a) koncerti, izložbe, predstave i slično održani na  razini međunarodnog značaja, u zemlji ili u inozemstvu
  (b) koncerti, izložbe, predstave i slično održani na razini nacionalnog značaja
  (c) koncerti, izložbe, predstave i slično održani na razini sveučilišta ili akademije.

Članak 10.
 Upravni odbor odlučuje o dodjeli Godišnje nagrade Društva za prethodnu godinu najkasnije do 28. veljače u godini u kojoj se odlučuje o nagradama.
Rezultati natječaja objavljuju se do 15. ožujka te godine.

Članak 11.
Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa.
Sadržaj povelje utvrđuje Upravni odbor Društva.
Novčani iznos utvrđuje Upravni odbor Društva svake godine prije raspisivanja natječaja.

Članak 12.
 Svakome nagrađenome autoru ili izvođaču dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos nagrade dodjeljuje im se u jednakim dijelovima.

Članak 13.
 Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 14.

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Pravilniku korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.