Nadzorni odbor

Izabran od Skupštine Duštva, 26. listopada 2023. godine za mandat od 2023.-2026. godine.

 

Dr. sc. Danijela Barić, predsjednica

Prof. dr. sc. Diana Milčić

Dr. sc. Sanja Milković Kraus

 

Dr. sc. Danijela Barić, predsjednica Nadzornog odbora

 

Grupa za računalne bioznanosti

Zavod za fizičku kemiju

Institut Ruđer Bošković

Zagreb

 

Znanstvena biografija:

Danijela Barić rođena je 1971. godine u Sarajevu. Diplomirala je 1998. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Aditivnost energije korelacije elektrona organskih molekula (mentor prof. dr. Zvonimir B. Maksić) obranila je 2003. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Na Institutu Ruđer Bošković zaposlila se 1999. godine kao znanstvena novakinja, a 2005. postala je znanstvena suradnica. Od 2017. godine zaposlena je na radnom mjestu više znanstvene suradnice na Institutu. Do sada (studeni 2023.) je objavila 44 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Web of Science Core Collection.

2007-2008. provela je u Australiji, u grupi profesora Lea Radoma na School of Chemistry, University of Sydney. Bavi se računalnom i teorijskom kemijom i njihovom primjenom u organskoj i fizikalnoj kemiji, što uključuje studij mehanizama organskih i biokemijskih reakcija, dizajn novih organskih molekula i materijala, istraživanje različitih svojstava molekulskih sustava. Od 2010. do 2018. bila je nositeljica kolegija Računalna kemija na diplomskom studiju na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Mentor je jednog doktorata i devet diplomskih radova, kao i komentor jednog rada nagrađenog Rektorovom nagradom. Članica je Hrvatskog kemijskog društva te American Chemical Society.

Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2002. godinu iz područja prirodnih znanosti, za znanstveni rad: Danijela Barić, Zvonimir B. Maksić. The Additivity of the Correlation Energy in Organic 3D Molecules. Journal of Physical Chemistry A. 2002, 106, 1612-1618.

Kontakt: dbaric@irb.hr

 

Prof. dr. sc. Diana Milčić

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Grafičkom fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, magistrirala 1997. godine, a doktorirala 2001. godine.

Na Grafičkom fakultetu je obavljala dužnosti prodekana za nastavu i znanost, te prodekan za poslovanje. U dva mandata je obnašala dužnost dekanice Grafičkog fakulteta.

Bila je voditeljica znanstvenog projekta „Standardizacija ekološki prihvatljivih procesa grafičkih komunikacija“, te projekta potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu „Razvoj sustava ekološki prihvatljivih modela pakiranja“. Također je voditeljica završenog projekta „Assistive Technology Work in Europe”,  EU Erasmus +, Lifelong Learning Programme  i art director EU projkta “In Public, In Particular” the Creative Europe Culture Subprogramme 2015 (2014 – 2020).

Bila je urednica časopisa Acta Graphica, znanstvenog časopisa za tiskarstvo i grafičke komunikacije od 2009 godine do 2013. godine.

Bila je članica Odbora za upravljanje kvalitetom, Sveučilišta u Zagrebu, te Vijeća tehničkog područja; članica Matičnog odbora za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije; predsjednica Sektorskog vijeća Grafička tehnologija. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, te je urednica dva zbornika radova.

Članica je upravnog odbora Hrvatskog ergonomijskog društva.

Na Fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima čija je nositeljica, a bila je mentorica brojnih diplomskih i završnih radova, magistarskih i specijalističkih radova, te nekoliko doktorskih radova.

Objavila je preko 100 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima te međunarodnim i domaćim konferencijama. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika.

 

Dr. sc. Sanja Milković-Kraus

rođena je 22. kolovoza 1947. godine u Rijeci. 1969. Medicinski fakultet Sveučilišta u Stanfordu, Kalifornija; gost student. 1973. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; diploma liječnika. 1975.-1980. Specijalizantski staž: anesteziologija i reanimacija, Zavod za anesteziologiju i reanimaciju Kliničke bolnice “Dr. M. Stojanović”, Zagreb. 1983. Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Zagreb; Specijalistički ispit iz Medicine rada; 1980.-1985. Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; područje biologije (Biomedicina). Magisterij prirodnih znanosti iz područja biologije (Biomedicina). Magistarski rad: ” Posljedice neonatalnog stresa na tjelesni razvitak i ponašanje štakora” (magistarski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 1985. Mentor: Prof.dr.sc. Marijana Peruzović . 1990. Doktorat medicinskih znanosti (medicina), Disertacija: “Mutagene promjene u medicinskog osoblja izloženog antineoplastičnim lijekovima”,(disertacija). Zagreb, Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu. Od 1980. godine zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Od 1994.-2008. godine ravnateljica Instituta. Članstva: Hrvatsko toksikološko društvo, Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Hrvatsko društvo za medicinu rada, Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske znanosti HAZU,  Urednički odbor međunarodnog znanstvenog časopisa “Arhiv za higijenu rada i toksikologiju”.  Nastava:  Postdiplomski stručni studij iz Medicine rada, kolegij “Profesionalne bolesti”,Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.