Pravilnik o radu kluba

Na temelju čl. 20. Statuta Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu od 14. 02. 1998. Upravni odbor Društva donio je na sjednici održanoj 27. 06. 2001. godine sljedeća

PRAVILNIK O POSLOVANJU KLUBA SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

I. Opće odredbe
Članak 1.
Klub sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (dalje: Klub) je jedan od organizacijskih oblika djelovanja Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (dalje: Društvo) kojim se njeguje društveni, kulturni i sportski život članova Društva u smislu čl. 38 Statuta Društva.
Djelovanjem se prema ovom Pravilniku smatraju društvene, kulturne i sportske aktivnosti koje se odvijaju u klubskim prostorijama Društva u Zagrebu, Frankopanska 5a, II kat.

Članak 2
Na čelu Kluba je domaćin Kluba koga imenuje Upravni odbor iz svojih redova, s nadležnošću određenom čl. 39 Statuta Društva i ovim Pravilnikom.
Upravni odbor može iz svojih redova imenovati zamjenika domaćina kluba.
Za svoj rad domaćin Kluba odgovoran je Upravnom odboru.

Članak 3.
Domaćinu Kluba u radu pomaže osoblje Kluba koje je za svoj rad izravno odgovorno domaćinu Kluba i upravnom odboru Društva.

II. Članovi kluba
Članak 4.
Svaki član Društva je i član Kluba, a njegova su prava i dužnosti određena Statutom i ovim Pravilnikom.
Upravni odbor može obustaviti članska prava u Klubu članu koji ne izvršava svoje dužnosti ili zloupotrebljava svoja prava iz ovih Pravila.
Upravni odbor može privremeno onemogućiti članska prava u klubu članu koji zloupotrebljava svoja prava iz ovog Pravilnika. Istovremeno sa takvom odlukom Upravni odbor je dužan pokrenuti postupak pred sudom časti zbog tih zloupotreba. Članska prava u klubu nastavljaju se ili obustavljaju na temelju odluke suda časti.
U slučaju zloupotrebe gostoprimstva u Klubu osobe koja nije član Kluba Upravni odbor može toj osobi zabraniti u roku od jedne godine ili trajno korištenje Kluba. Odluka Upravnog odbora je konačna.
Žalbu protiv odluke iz prethodnog stavka rješava Sud časti Društva.

III. Upotreba i korištenje prostorija i usluga Kluba
Članak 5.
Redovito radno vrijeme Kluba je svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 16,30 do 22,30 sata, osim u dane državnih praznika i u vrijeme ljetnog odmora. Iznimno, po odobrenju domaćina Kluba prostorije Kluba mogu se koristiti i u drugo vrijeme radnim danom.

Prostorije Kluba mogu se koristitii nakon isteka radnog vremena do najkasnije 24 sata, samo po prethodnom zahtjevu opravdanost kojeg ocjenjuje domaćin Kluba i odobrava, pod uvjetom da korisnici podmire posebne troškove koji su uzrokovani produljenim korištenjem Kluba.

Članak 6.
U radno vrijeme Kluba članovi Društva koji posjećuju Klub bez rezervacije mogu boraviti u prostorijama koje nisu zauzete.

Članak 7.
Član Društva može u prostorijama Kluba boraviti s gostima koji nisu članovi Društva, s time da gosti ne mogu ostati u Klubu nakon odlaska člana koji ih je uveo.
Član Kluba može ostati u prostorijama Kluba, sam ili sa svojim gostima, nakon završetka radnog vremena Kluba samo ako mu to prethodno odobri domaćin Kluba, te pod uvjetom da podmiri troškove usluga Kluba izvan radnog vremena

Članak 8.
Pravo da bez posebne naknade troškova na temelju rezervacije u slobodnoj prostoriji Kluba u radno vrijeme ima:
a) radno tijelo ili sekcija Društva;
b) podružnica Društva;
c) član ili skupina članova Društva i njihovih gostiju
d) znanstveno i umjetničko udruženje koje je bitno povezano sa Sveučilištem u Zagrebu i ima u svom sastavu članove Društva.

Članak 9.
Pod stručnim skupom u smislu ovog Pravilnika smatra se::
a) znanstveno ili stručno predavanje ili skup ( okrugli stol, seminar i sl);
b) koncert, predstava, izložba i sl;
c) sastanak radnog tijela, uredništva i sl. stručnog udruženja;
d) sastanak organizacijskog odbora skupa, izložbe i sl.;
e) razgovor s uglednim gostima iz drugog sveučilišta i sl;
f) promocija knjige, časopisa i drugih znanstvenih, stručnih, umjetničkih i muzičkih publikacija.
Za tumačenje pojma stručnog skupa u smislu ovog Pravilnika nadležan je domaćin Kluba, ili u spornim slučajevima predsjednik ili Upravni odbor.

Članak 10.
Stručni skupovi na temelju rezervacije mogu se održati i izvan radnog vremena kluba pod uvjetom da to odobri domaćin Kluba te da organizator skupa podmiri Društvu posebne troškove određene cjenikom korištenja Kluba.

Članak 11.
Posebnim skupom smatra se skup koji organizira neki od organizatora iz čl. 8, a koji je po svom značaju:
a) pretežito domjenak;
b) stručni skup, ali organiziran tako da organizator od sudionika skupa
ostvari novčanu dobit (kotizacijom, sponzorstvom i sl.).
c) skup koji nije stručni ali je u skladu s ciljevima i djelovanjem primjeren ugledu Društva.

Posebnim skupom smatra se i skup koji organiziraju i drugi organizatori osim onih iz čl. 8, ako su organizator i skup u skladu s ciljevima i djelovanjem te primjereni ugledu Društva (skupovi koje organiziraju visokoškolske i znanstvene ustanove; primanja društvenih organizacija i sl.)

Skupovi političkih stranaka ili skupovi sa pretežito političkim sadržajem ili namjerom ne mogu se održavati u Klubu.

Članak 12.
Domaćin Kluba daje odobrenje za održavanje posebnog skupa u prostorijama Kluba i dogovara posebne mjere fizičkog osiguranja koje treba poduzeti organizator posebnog skupa ako za tim postoji potreba.

Članak 13.
Prijavu za održavanje stručnog ili posebnog skupa podnosi osoba ovlaštena od organizatora skupa, odnosno član ili skupina članova ako je organizator skupina članova iz čl. 8. točka c).

Prijavom se može tražiti i rezervacija prostorija Kluba za održavanje skupova koje periodički organizira isti organizator (npr. jednom tjedno, jednom mjesečno) unutar jedne godine.

Prijava skupa podnosi se Društvu usmeno, telefonom ili pismeno, ako se skup održava izvan radnog vremena Kluba pismeno.
Prijava skupa treba sadržavati podatke o organizatoru, razlogu i sadržaju skupa te o vremenu održavanja.

Članak 14.
Nesporazume ili sporne slučajeve prilikom prijave skupa, rezervacija prostorija ili korištenja drugih usluga Kluba rješava predsjednik ili Upravni odbor Društva.

Članak 15.
Posjetitelji Kluba i sudionici skupova koji se održavaju u radno vrijeme Kluba imaju pravo koristiti usluge kuhinje Kluba.

Članak 16.
Usluge Kluba plaćaju se. Korisnik usluga Kluba može platiti Društvu za usluge Kluba:
a) u gotovom, na dan u kojem je usluga korištena;
b) na temelju narudžbenice virmanom na račun Društva, najkasnije osam dana nakon korištenja usluge Kluba.

Članak 17.
Cjenik usluga Kluba i kuhinje Kluba utvrđuje Upravni odbor Društva


IV. Evidentiranje posjetilaca Kluba
Članak 18.
Posjetiteljem Kluba smatra se svaka osoba koja u radno vrijeme Kluba ili u vrijeme održavanja stručnog ili posebnog skupa uđe u prostorije Kluba . Vratar Društva od svakog posjetitelja Kluba. kojeg ne poznaje može tražiti člansku iskaznicu ili drugu ispravu kojom posjetitelj može dokazati svoj identitet.

Na zahtjev organizatora stručnog ili posebnog skupa vratar Društva dopušta ulaz u u prostorije Kluba samo onim posjetiocima koji predoče poziv na skup ili se nalaze na popisu pozvanih.

V. Primjena Pravilnika
Članak 19.
Ovaj Pravilnik, stupa na snagu danom prihvaćanja na Upravnom odboru Društva.

                           Predsjednik Društva:

                 Prof. dr. sc. Željko Horvatić