Izbornik

DRU┼áTVO SVEU├łILI┼áNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godi┼ínje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 19. velja├Ęe 2013.

O B R A Z L O ┼Ż E N J E

uz dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2012.

Ove godine na natje├Ęaj za Godi┼ínju nagradu Dru┼ítva prijavilo se 43 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godi┼ínje nagrade Dru┼ítva uputilo je prijave na prosudbu stru├Ęnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predlo┼żilo 12 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2012. godinu. Upravni odbor Dru┼ítva na sjednici odr┼żanoj 19. velja├Ęe 2013. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlu├Ęio da se nagrade slijede├Ži pristupnici:

 

1.       Ivona Bago Juri├Ę, dr.med.dent., je znanstvena novakinja u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatolo┼íkog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavila 17 znanstvenih radova od kojih 6 u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecala se s radom objavljenim u International Endodontic Journal (IF 2,179) u kojem je metodom kulture i PCR-om istra┼żivano antimikrobno djelovanje najnovijih tehnika dezinfekcije u endodontskom lije├Ęenju zuba te je dokazana prednost aktiviranog ispiranja i fotoaktivirane dezinfekcije u eradikaciji visokorezistentne bakterije Enterococcus fecalis iz korjenskog kanala zuba. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI, za rad Antimicrobial efficacy of a high-power diode laser, photo-actvated disinfection, conventional and sonic activated irrigation furing toot canal.

 

2.       Dr.sc. Ivan Boha├Ęek, dr.medicine je znanstveni novak u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavio 3 znanstvena rada u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se je s radom objavljenim u ├Ęasopisu Journal of Neuroinflammation (IF 3,827) u kojem je dokazano da TLR2 receptori, kao dio priro├░enog imunolo┼íkog odgovora sudjeluju u upalnom odgovoru mozga na ishemijsko o┼íte├Ženje (ishemijski mo┼żdani udar). Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI, za rad Toll-like receptor 2 deficiency leads to delayed exacerbation of ischemic injury.

 

3.       Dr.sc. Marina Cvjetko Bubalo, dipl.ing. je znanstvena novakinja u Zavodu za biokemijsko in┼żenjerstvo Prehrambeno-biotehnolo┼íkog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavila 5 izvornih znanstvenih radova objavljenim u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents i 3 rada u zbornicima me├░unarodnih skupova. Rad za koji dobiva nagradu objavljen u ├Ęasopisu Process Biochemistry (IF 2,627) u kojem je istra┼żivana primjena ionskih teku├Žina kao otapala u lipazom kataliziranoj sintezi izoamil acetata u mikroreaktoru. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju BIOTEHNI├łKIH ZNANOSTI, za rad Isoamyl acetate synthesis im imidazolium-based ionic liquids using packed bed enzyme microreactor.

 

4.       Dr.sc. Tomislav Hernaus je vi┼íi asistent na Katedri za organizaciju i menad┼żment Ekonomskog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavio 2 znanstvena rada u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents, 2 autorske knjige, 12 poglavlja u uredni├Ękim knjigama i ve├Ži broj znanstvenih radova. Natjecao se s radom objavljenim u Baltic Journal of Management (IF 0,5). Znanstveni dopirnos rada je spoznaja da procesni mjerni sustavi predstavljaju va┼żnu poveznicu izme├░u strate┼íkog pristupa upravljanju poslovnim procesima i organizacijske uspje┼ínosti. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju DRU┼áTVENIH ZNANOSTI, za rad Influence of strategic approach to BPM on financial and nonfinancial performance.

5.       Daria Jureti├Ž, mag.ing.oecoing.je znanstvena novakinja Zavoda za polimerno in┼żenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju Fakulteta kemijskog in┼żenjerstva i tehnologije Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavila dva rada u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents. Rad za koji dobiva nagradu objavljen je u ├Ęasopisu Water Research (IF 4,865) u kojem je istra┼żen utjecaj parametara UV/H2O2 procesa na razgradnju supstituiranih aromatskih one├Ęi┼í├Živala u vodi, kori┼ítenjem faktorskog plana 33 i metode odzivnih povr┼íina, te je u├Ęinkovitost primjenjenog procesa obrade pra├Žena putem promjene ekolo┼íkih pokazatelja kvalitete vode. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju TEHNI├łKIH ZNANOSTI, za rad Photooxidation of benzene-structured compunts: Influence of substituent type on degradation kinetic and sum water parameters.

 

6.       Branimir Jankovi├Ž, prof. povijesti i hrvatskog jezika i knji┼żevnosti je znanstveni novak Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je izlagao na nekoliko znanstvenih kongresa, objavio tri rada u zbornicima i niz drugih priloga te bio suurednik dvaju zbornika. Natje├Ęe se sa radom objavljenim u zborniku "Baltazar Bogi┼íi├Ž i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi". Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju HUMANISTI├łKIH ZNANOSTI, za rad Odnos presti┼żnih profesija i dru┼ítva u 19. stolje├Žu na primjeru Franje Ra├Ękog, Stojana Novakovi├Ža i Baltazara Bogi┼íi├Ža.

 

7.       Darko Masnec, mag.animiranog filma i novih medija, umjetni├Ęki je novak Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odjelu za animirani film i nove medije. Do sada je izlagao na 10 samostalnih i grupnih izlo┼żbi, dobitnik je 6 nagrada za svoja umjetni├Ęka ostvarenja i sudionik je 18 festivala u zemlji i inozemstvu. Film za koji dobiva nagradu "Ja ve├Ž znam ┼íto ├Ęujem" je kreativna reminiscencija na crtanofilmsko stvarala┼ítvo Vladimira Kristla. Nagra├░uje se za umjetni├Ęki dopirnos u podru├Ęju LIKOVNIH UMJETNOSTI, za rad Ja ve├Ž znam ┼íto ├Ęujem.

 

8.       Ana Miljenovi├Ž, dipl.soc.radnik je asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavila 3 znanstvena rada u A1 ├Ęasopisima i koautorica je znanstvene monografije. Rad za koji se nagra├░uje objavljen je u ├Ęasopisu International Social Work (IF 0,476). Rad za koji dobiva nagradu bavi se konzekvencama rata na zajednice. Nagra├░uju se za znanstveni doprinos u podru├Ęju DRU┼áTVENIH ZNANOSTI, za rad Disintegracion and possibilities for rebuilding of war-affected communities: The Vojni├Ž Municipality case.

 

9.       Damjan Pelc, mag.phys. je znanstveni novak Fizi├Ękog odjela Prirodoslovno-matemati├Ękog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavio 2 znanstvena rada u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se je s radom objavljenim u Physical Review Letters (IF 7,37) u kojem opisuje neo├Ęekivano otkri├Že dinami├Ękih korelacija u ure├░enom kristalnom sustavu, ionskom vodi├Žu Cu2HgI4. Kombinacijom nekoliko eksperimentalnih metoda utvr├░eno je da se ioni ┼żive Cu2HgI4 me├░usobno udru┼żuju i u skupinama prolaze kroz materijal. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju PRIRODNIH ZNANOSTI, za rad Cooperative Mercury Motion in the Ionic Conductor Cu2HgI4.

 

10.   Tomislav Puk┼íec, dipl.ing. je znanstveni novak na Katedri za energetska postrojenja i energetiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavio 3 znanstvena rada u ├Ęasopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se s radom objavljenim u Applied Energy (IF 5,106) u kojem je pokazano da se kombinacijama financijskih, pravnih i tehnolo┼íkih mehanizama mogu posti├Ži zna├Ęajne u┼ítede energije u sektoru ku├Žanstava ┼íto ├Že doprinjeti smanjenju emisije stakleni├Ękih plinova i manjoj ovisnosti Republike Hrvatske o uvozu fosilnih goriva. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju TEHNI├łKIH ZNANOSTI, za rad Potentials for energy savings and long term energy demand of Croatian households sector.

 

11.   Ivan Josip Skender, mag.art. je asistent III odsjeka za dirigiranje, udaraljke i harfu Muzi├Ęke akademije Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Skladbe su mu izvo├░ene u zemljama Europe i Svjeverne i Ju┼żne Amerike. 2011. godine skladao je operu "┼áuma Striborova". Kao dirigent ostvario je uspje┼íne nastupe sa brojnim renomiranim doma├Žim i stranim ansamblima. Natjecao se je sa revidiranjem partiture, pripremom sa solistima i ansamblom Opere HNK i izvedbom Bersine opere "Postolar od Delfta", premijerno izvedene 19. listopada 2012. godine. Nagra├░uje se za umjetni├Ęki doprinos u podru├Ęju GLAZBENE UMJETNOSTI, za rad redakcija partiture, priprema i ravnanje izvedbom opere ÔÇ× Schuster von Delft ÔÇ× Blagoja Berse u sezoni Opere HNK u Zagrebu.

 

12.   Dr.sc. Vladimir Stilinovi├Ž je vi┼íi asistent Zavoda za op├Žu i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matemati├Ękog fakulteta Sveu├Ęili┼íta u Zagrebu. Do sada je objavio 20 znanstvenih radova u ├Ęasopisima indeksiranim u Science Citation Index, dva pregledna rada i 4 rada u zbornicima znanstvenih skupova. Rad s kojim se natjecao objavljen je u ├Ęasopisu Crystal Growth & Design (IF 4,720). U radu je provedena kokristalizacija gentisinske kiseline i razli├Ęitih piridinskih derivata te prou├Ęena priroda me├░umolekulskog povezivanja u kokristalima, odnosno mogu├Žnost prijenosa protona u kristalnoj formi. Nagra├░uje se za znanstveni doprinos u podru├Ęju PRIRODNIH ZNANOSTI, za rad Salts and Co-Crystals of Gentisic Acid with Pyridine Derivates: The Effect of Proton Transfer on the Crystal Packing ( and Vice Versa ).

 

 

 

Predsjednik Dru┼ítva:                                                 Predsjednica Povjerenstva:

Prof.emeritus dr.sc. ┼Żeljko Horvati├Ž, v.r.                Prof.dr.sc. Jasna Franeki├Ž, v.r.